Вещи, которыми стоит поделиться!
Homepage Татар эдэбияты буенча презентация


Татар эдэбияты буенча презентация


С?нгатьле ??м д?рес уку к?некм?л?ре булдыру, А. Батыр егет — ил к?рке. Кеше тормышында ?ырны? ???миятен а?лау. Д?ресебез ??г?м? р?вешенд? барыр: сезг? сораулар т?къдим ит?м, н?ти??л?р д? ясый барырбыз. Тормыш юлы ??м и?аты турында т?шенч?, презентация карау. С?нгатьле ??м д?рес уку к?некм?л?ре булдыру, с?злек эше, сорауларга ?авап бир?, ?лешч? анализлау. Д?реслек : Д?реслек: 6нчы сыйныф ?чен Ф. ?д?би ?с?рл?рне ?йр?н? барышында укучыларны с?нгатьле уку алымнарына ?йр?т? д? ???миятле. Музыка с?нгатен ?стер?д? аны? хезм?тл?ре. Батырлык турында м?кальл?р табып килерг?. Краткое описание: Борынгы ??м Урта гасыр ?д?бияты ?з эчен? зур чорны ала, бу вакыт х?зерге татар ?д?биятыны? нигезен т?шкил ит?, шул максаттан укучыларны? белемн?рен контрольг? алу ?чен ?тк?рел? Контроль тест 9 нчы сыйныф ?чен Прикрепленный файл Размер 14. Татар халкыны? гореф — гад?тл?ре, милли йолалары турында гомуми м?гъл?матка ия булу. Ф?йзи тормыш юлы, и?аты. Тиешле тизлект? уку к?некм?л?ре булмаса; Уку барышында ?телг?н орфограммаларда т?г?лсезлекл?р к?п кабатланса; Уку барышында ?иб?релг?н фонетик, орфоэпик, интонацион хаталар текст эчт?леген а?лауга комачауласа; Текст эчт?леге буенча бирелг?н сорауларга ?лешч? ген? ?авап алынганда. Максат: укучыларны? д?реслект? бирелг?н ?зек буенча алган белемн?рен гомуми- л?штер? , системага салу, я?а м?гъл?мат бир?; укучыларда татар халкыны? гореф- гад?тл?ре, халык авыз и?аты ?с?рл?ре- н? м?х?бб?т т?рбиял??, халык педагогикасы нигезенд? кешелеклелек, ш?ф- катьлелек, игелеклелек, ?д?плелелек хисл?ре т?рбиял??. План буенча б?йл?нешле с?йл?м телен ?стер? с?гате: 12с?гать, д?рест?н тыш уку с?гате: 4 с?гать, контроль эшл?р,зачётлар,тестлар: Административ контроль д?ресл?р: с?г. Язучы шундый ачыш ясый: кеше гомерене? ахыры сабыйлыкка, нарасыйлыкка барып тоташа ик?н. ?д?биятта, музыкада, сынлы с?нгатьт? Муса ??лил образыны? бирелеше. Сабантуйда уз торган уеннар: ат чабышы, к?р?ш турында с?йл??. С?нгатьле уку к?некм?л?рен камилл?штер?. Язучыны? тормыш юлы ??м и?атыны? т?п фактларын ист? калдыру. Язучы и?атына к?з?т? ясау, ярд?мче сорауларга нигезл?неп, а?а б?я бир?, хик?ял??не? ?зг? алымы.


Автор ни ?чен бу карчыклар м??лесе турында шулай т?фсилл?п с?йли ик?н?


Татар ?д?бияты д?ресл?ренд? б?йл?нешле с?йл?м ?стер? 5-7 сыйныфлар. ?ылы с?зг? ни ?итк?н. Журналдан бер хик?я укырга ??м с?йл?рг?. Бу ?с?рне? цензурадан ?тм?г?н ?леше минем кулда... Хик?я турында ?з фикере?не ?йт? ??м чагыштыра алу, аралаша бел? с?л?тен ?стер?. М?н???тне? эчт?леге н?рс?г? ?нди? С?йл?м ??м язма телен, х?тер ??м фикерл?? с?л?тен ?стер?, рухи д?нья?ны баету ?стенд? эшли бел?. Шу?а к?р? аларны р?н?ет?, кыерсыту барлык динн?рд? д?, халыкларда да и? зур г?на? санала. У?ай герой, лирик герой т?шенч?л?рен аера бел?. Хик?я жанры турында м?гъл?мат бир?. Программага ?с?рл?р кил?ч?к яшь буынны м?рх?м?тле, ш?фкатьле, туган як табигатен саклаучы ??м яратучы, кешелекне? у?ай сыйфатларына ия булган, милл?т м?нф?гатьл?рен яклардай кеше итеп т?рбиял?? бурычларын к?з алдында тотып сайланды.

Related queries:
-> бланк форма 0510026 на закрытие лицевого счета
Музыка с?нгатен ?стер?д? аны? хезм?тл?ре.
-> как установить драйвера ath9k в ubuntu 10.04
татар эдэбияты буенча презентация -> м ю лермонтов песня про купца калашникова сочинения
Аны? татар музыка с?нгатенд? тоткан урыны.
-> видеоуроки по созданию flash баннеров
Текст эчт?леген? карата бирелг?н сорауларга ?авап бир? ,укыган ?с?рне б?яли бел?, с?йл?м телен баету, лексиканы бел?.
-> видеоуроки по созданию flash баннеров
Шигырьг? ?лешч? анализ ясый бел?.
->SitemapТатар эдэбияты буенча презентация:

Rating: 86 / 100

Overall: 97 Rates